Τρίτη 26 Ιουλίου 2016

Εντυπωσιακή συμμετοχή στις δράσεις του ΚΠΕ Βάμου / Great participation in the activities organized by the Environmental Education Center of VamosΕντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών στις δράσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου τη σχολική χρονιά που μας πέρασε. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Βάμου στις εγκαταστάσεις του στον Κεφαλά, στο πεδίο (λίμνες Αγιάς και Κουρνά ή Παλιά Πόλη των Χανίων) ή στο χώρο του κάθε σχολείου συμμετείχαν 35 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 25 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα πλέον δημοφιλή εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ ήταν αυτά για την Ανακύκλωση, για τους Σχολικούς Κήπους, για την Παλιά Πόλη των Χανίων και για το Νερό.
Συνολικά στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ και σε άλλες δράσεις όπως οι καθαρισμοί παραλιών κι οι Ημέρες Δράσης για την Επαναχρησιμοποίηση Υλικών και τη Μείωση των Απορριμμάτων αλλά και για τη Διατροφή συμμετείχαν 3.620 μαθητές και 317 εκπαιδευτικοί από 145 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 1.276 μαθητές και 277 εκπαιδευτικοί από 51 σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το ΚΠΕ Βάμου συντόνισε τη σχολική αυτή χρονιά τρία Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ένα Εθνικό γα τα Σπήλαια (με τη συμμετοχή 99 εκπαιδευτικών και 1.643 μαθητών από 44 σχολεία από όλη την Ελλάδα), ένα Περιφερειακό Δίκτυο για την Ανακύκλωση (με τη συμμετοχή 92 μαθητών και 2.626 μαθητών από 32 σχολεία της Κρήτης) και ένα Τοπικό Δίκτυο για τους Σχολικούς Κήπους (με τη συμμετοχή 136 εκπαιδευτικών και 2.608 μαθητών από 59 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων.
Παράλληλα το ΚΠΕ οργάνωσε 5 Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς με τη συμμετοχή 162 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 166 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε 15 Ημερίδες – Διημερίδες και δράσεις που οργάνωσε ή συμμετείχε το ΚΠΕ σε συνεργασία με φορείς, Δήμους και την τοπική κοινωνία συμμετείχαν συνολικά περισσότερα από 1.111 άτομα. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται Ημερίδες για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο παράρτημα του ΤΕΙ Κρήτης στη Χαλέπα Χανίων, η Γιορτή των Πουλιών στη Λίμνη Αγιάς σε συνεργασία με την Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων και την Ορνιθολογική Εταιρεία, Έκθεση και προβολές για την Κλιματική Αλλαγή στην Πύλη Σαμπιονάρα στα Χανιά, Εργαστήριο Επαναχρησιμοποίησης τα Χριστούγεννα στα Χανιά, τα Χελιδονίσματα στους Αγίους Αποστόλους μαζί με Πανελλήνια Ομοσπονδία Φιλοζωικών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και την Ορνιθολογική Εταιρεία, Εργαστήρι Επαναχρησιμοποίησης για τα παιδιά των εργαζομένων του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθαρισμός των παραλιών του Αποκόρωνα με πρωτοβουλία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αποκορώνου κ.ά.
Για την υλοποίηση των δράσεών του το ΚΠΕ συνεργάστηκε με 26 φορείς: Δήμους, Πανεπιστημιακά Τμήματα, περιβαλλοντικές οργανώσεις κι επιστημονικά ιδρύματα. Επιπλέον τη σχολική αυτή χρονιά το ΚΠΕ προχώρησε σε δυο εκδόσεις βιβλίων, μια για την Ανακύκλωση με την υποστήριξη της ΔΕΔΙΣΑ και μια με θέμα «Μουσική και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» για την υποστήριξη των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων των σχολείων με ιδέες και προτάσεις δραστηριοτήτων και κατασκευών.
Στα πλαίσια επίσης διεθνοποίησης της δράσης του το ΚΠΕ σχεδίασε και υλοποίησε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus με τα πέντε μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ να συμμετέχουν σε πενθήμερα Σεμινάρια για Καινοτόμες Παιδαγωγικές Μεθόδους στην Πράγα της Τσεχίας, στη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Σκοπός ήταν να μεταφερθεί η γνώση κι η εμπειρία από καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους στη χώρα μας, να προβληθεί το έργο των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της χώρας και στο εξωτερικό και να προωθηθεί η διεθνής συνεργασία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το περιβάλλον.
Αυτά είναι συνοπτικά μερικά μόνο στοιχεία από την πολύπλευρη δράση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου τη σχολική χρονιά 2015-2016.
   Impressive was the participation of the students, teachers and citizens in the actions of the Environmental Education Centre of Vamos during the past school year . In the educational programs at the EEC of Vamos in its facilities in the village of Kefalas,  in the natural field (Lakes of Agia and Kournas  or the Old City of Chania) or at the premises of each school , 35 school Primary school  and 25 secondary education units participated. The most popular educational EEC programs were those regarding Recycling, School Gardens,  the Old City of Chania and Water management.
  The overall participation in the  educational  programs of the EEC and in other actions, such as cleaning of beaches and the Action Days for the Reuse of Materials, Reducing Waste and also for Healthy Nutrition ,was  by 3,620 students and 317 teachers from 145 primary education schools and 1,276 students and 277 teachers from 51 secondary schools.
The EEC of Vamos coordinated ,during  this school year, three Networks of Environmental Education, a National  Network for Caves (involving 99 teachers and 1,643 students from 44 schools from all over Greece), a Regional Network for Recycling (involving 92 students and 2,626 students from 32 schools of Crete) and a Local Area Network for the School Gardens (involving 136 teachers and 2,608 students from 59 primary and secondary schools from the Regional Unit of Chania.
    At the same time, the EEC organized five seminars for teachers with the participation of 162 Primary school teachers and 166 teachers of Secondary Education.In 15 ,one or two-day, workshops and actions that were organized by or involved the participation of the  EEC, in collaboration with organizations, municipalities and local communities, more than 1,111 people participated. These include workshops on Renewable Energy Sources in the annex,of the Technological Institute of Crete in Halepa Chania, the EuroBirdwatch at Agia Lake in cooperation with the Ecological Initiative of Chania and the Ornithological Society, Exhibition and video projections on Climate Change in Gate Sabionara in Chania, workshop on Reuse at Christmas in Chania(creating Christmas ornaments from reusable materials),  ‘’Helidonizmata’’(The Swallow Song) in the park of Agioi Apostoli in collaboration with the Hellenic Federation of Animal Welfare ,other Environmental Organisations and the Ornithological Society, workshop on Reuse for  the children  of the staff of the Technical University of Crete, cleaning of Apokoronas beaches with the initiative of the Public Benefit Corporation of the Municipality of Apokoronas,and so on.
      For the implementation of the actions the EEC collaborated with 26 organizations: municipalities, university departments, environmental organizations and scientific institutions. In addition, the EEC proceeded in two book publications this school year, one publication on Recycling with the support of DEDISA(Intermunicipal Enterprise of Solid Waste Management)and one on "Music and Environmental Education", to support environmental education programs in the schools with ideas and suggestions for activities and crafts.
   Moreover,in the context of the internationalization of its actions, the EEC designed and implemented a European Erasmus program with the five members of the Education Group of the Centre, that participated in five-day courses on Innovative Methods of Teaching in Prague, Czech Republic, in Madrid and Barcelona, ​​Spain. The aim was to transfer the knowledge and experience of innovative teaching methods in our country, to display the work of the Environmental Education Centers of Greece  abroad and to promote international cooperation in the design and implementation of educational programs for public awareness for the environment.

  To sum up,these are only some elements of the multifaceted activities of the Environmental Education Centre of Vamos  for the school year 2015-2016.